จ่อชง “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เข้า ครม. พิจารณา เร็ว ๆ นี้

จ่อชง “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เข้า ครม. พิจารณา เร็ว ๆ นี้

View icon 172
วันที่ 23 มิ.ย. 2567 | 12.16 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เอาใจเกษตรกร จ่อชง “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เข้า ครม. พิจารณา เร็ว ๆ นี้ สนับสนุนปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์, และชีวภัณฑ์ ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่

23 มิ.ย 67 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกร

โดยจะสนับสนุนปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์, และชีวภัณฑ์ ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท โดยที่ประชุมมอบหมายให้กรมการข้าวนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. เร็วที่สุด

โดยปุ๋ยที่ร่วมโครงการ เป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียน เบื้องต้น 13 รายการ ได้แก่

ปุ๋ยสูตร 25-7-14, ปุ๋ยสูตร 20-8-20, ปุ๋ยสูตร 20-10-12, ปุ๋ยสูตร 30-3-3, ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0, ปุ๋ยสูตร 18-12-6, ปุ๋ยสูตร 16-8-8, ปุ๋ยสูตร 16-12-8, ปุ๋ยสูตร 16-16-8, ปุ๋ยสูตร 16-20-0, ปุ๋ยสูตร 20-20-0

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และเกษตรกรขอให้เพิ่มอีก 3 สูตร ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 16-16-16, ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ ปุ๋ยสูตร 13-13-24

ทั้งนี้ นายคารม ระบุว่า โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยครึ่งหนึ่งและเกษตรกรจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ใช้งานได้ง่ายและทั่วถึง แต่จะไม่จ่ายเป็นเงินสด ให้ซื้อผ่านแอปฯ

โดยจะเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ค้าปุ๋ย ทุกบริษัทมาเข้าร่วมในราคาเดียวกันหมด เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรซื้อปุ๋ยแพง ซึ่งปุ๋ยที่ดำเนินการตามสูตรที่ระบุ จะช่วยเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลและตรวจสอบโครงการให้ชัดเจนโปร่งใสให้ประโยชน์สูงสุดเกิดกับเกษตรกร