วันครู 2559 คำขวัญวันครู 2559 ความสำคัญ กิจกรรม

วันที่ 16 ม.ค. 2559 เวลา 07:24 น.

Views

วันครู 2559 ตรงกับวันที่ 16 มกราคม เป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนสั่ง วิชาความรู้ ให้แก่ลูกศิษย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้า

คำขวัญวันครู 2559  "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปีพุทธศักราช 2559

ประวัติและความสำคัญวันครู วันครูในประเทศไทย มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 โดยระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา มีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวตามความเหมาะสม ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

ด้วยเหตุนี้ในทุกปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย การประชุมสมัยก่อนจะใช้สถานที่ หอประชุมสามัคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังย้ายมาใช้หอประชุมคุรุสภา

ต่อมา พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ในขณะนั้น กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

"ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

จากแนวคิดดังกล่าว ประกอบกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อต่างๆ ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อเป็นวันของการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะ ผู้เสียสละ ทำความดี เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงมีการเสนอและมีมติเห็นควรให้มีวันครู เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้

กิจกรรมวันครู

ทั้งนี้กิจกรรมวันครูจะมี 3 ประเภทหลักคือ
1.กิจกรรมทางศาสนา
2.พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
3.กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

เรียบเรียงข้อมูลโดย Ch7 News Online
ขอขอบคุณข้อมูล th.wikipedia.org

Tag : วันครู วันครู2559 คำขวัญวันครู คำขวัญวันครู2559