News

ขบวนช้างงางาม 11 เชือก แต่งทรงเครื่องเดินเทิดพระเกียรติ

รายงานสดจากสนามหลวง : ขบวนช้างงางาม 11 เชือก จากวังช้างอยุธยา แล เพนียด แต่งองค์ทรงเครื่องเดินเทิดพระเกียรติ “คชสารคู่แผ่นดิน” เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของช้าง สัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แสดงความจงรักภักดี...