ข่าวออนไลน์7HD

สูตรหาร 100 ผ่านฉลุย!! ศาล รธน.มีมติเสียงข้างมาก ร่างกฎหมาย เลือกตั้ง สส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

สูตรหาร 100 ผ่านฉลุย!! ศาล รธน.มีมติเสียงข้างมาก ร่างกฎหมาย เลือกตั้ง สส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 พ.ย.65) ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย คำร้องที่ ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 25 และ 26 ขัดหรือแย้ง กับรัฐธรรมนูญหรือไม่ และให้วินิจฉัยว่ากระบวนการ การประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกรอบ 180 วัน จึงเป็นการตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดย ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ถูกตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93และมาตรา 94 และมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 : 2 วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94

นั่นหมายความว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไป จะมี สส.เขต 400 เขต และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยใช้สูตรคำนวณ สส. บัญชีรายชื่อ หารด้วย 100

ขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยกลับไปยังประธานรัฐสภา เพื่อแจ้งต่อนายกรัฐมนตรี ให้นำร่างกฎหมายฉบับนี้ดำเนินการตามขั้นตอน ประกาศใช้และเตรียมการจัดการเลือกตั้งได้ทันที