อสส. ให้ความรู้ด้านกฎหมายประชาชนตามโครงการ คสป.

อสส. ให้ความรู้ด้านกฎหมายประชาชนตามโครงการ คสป.

View icon 116
วันที่ 13 ม.ค. 2566 | 17.51 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (13 ม.ค.66) น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ จัดขึ้น ที่โรงเรียนทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธาน

สำหรับโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานองคมนตรีดำเนินการ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร

การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน จัดพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนและประชาชนที่สนใจ