เห็นชอบร่างกฎหมายลูก พ.ร.บ.สัตว์ป่าฯ พร้อมถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ สร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

เห็นชอบร่างกฎหมายลูก พ.ร.บ.สัตว์ป่าฯ พร้อมถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ สร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

View icon 221
วันที่ 8 ก.พ. 2566 | 09.31 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เห็นชอบร่างกฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ พร้อมถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม-ภูสีฐาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2566  มีวาระเร่งพิจารณา ร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสัตว์ป่าของไทยเป็นไปตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

นายวราวุธ กล่าวว่า ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงฯ การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุมที่ต้องขออนุญาตเพาะพันธุ์ ใบอนุญาตค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว และใบอนุญาตการได้มาซึ่งการครอบครองสัตว์ป่า และซากสัตว์ป่า ดังกล่าว พ.ศ. .... ตามมาตรา 18 วรรคสอง มาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 30 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงฯ การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า พ.ศ. .... ตามมาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 23 วรรคสี่ และมาตรา 24 วรรคสอง

อีกทั้งให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้ง และการรับแจ้งนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่า หรือ ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า พ.ศ. .... ตามมาตรา 27 วรรคสอง เห็นชอบ ร่าง ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า หรือ ซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ ตามมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นชอบการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และเห็นชอบการขอเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จำนวน 840 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.มุกดาหาร