บัตรเดิม สวัสดิการแห่งรัฐ อุทธรณ์ไม่ผ่าน ยังมีเงินเข้า 1 เม.ย.66 นี้หรือไม่ เช็ก!

บัตรเดิม สวัสดิการแห่งรัฐ อุทธรณ์ไม่ผ่าน ยังมีเงินเข้า 1 เม.ย.66 นี้หรือไม่ เช็ก!

View icon 11.5K
วันที่ 27 มี.ค. 2566 | 10.23 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
บัตรเดิม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่าน 1 เม.ย.66 นี้ ขึ้นรอบใหม่ จะไม่ได้รับเงินและใช้บัตรไม่ได้แล้ว และรอบใหม่ใช้บัตรประชาชนเท่านั้น

บัตรเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยวันที่ 1 เมษายน 2566 นี้ ผู้ผ่านคุณสมบัติรอบใหม่จะเริ่มใช้สิทธิใหม่ได้ ซึ่งผู้ถือบัตรเดิมหากได้รับสิทธิรอบใหม่ สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิใหม่ได้ทันทีในวันที่ 1 เมษายน (กรณียืนยันตัวตนก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2566) โดยจะใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

แต่สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม และยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่าน จะสามารถใช้บัตรฯ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นงวดสุดท้าย

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ 2566 งวดแรกจะจ่ายให้ดังต่อไปนี้(เปลี่ยนแปลงจากบัตรเก่า)

1.วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับจากที่ได้ 200-300 บาท ไม่เท่ากัน เป็นให้คนละ 300 บาท เท่ากันทั้งหมด
2.ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เดิมให้ 100 บาท ปรับลดลงเหลือ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
3.เงินค่าเดินทาง ของเดิมให้ 500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 750 บาท เท่ากันทุกพื้นที่ ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ 8 ประเภท
4.ค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน จ่ายให้เท่าเดิม

ทั้งนี้หากยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิเงินโอนเข้ามีดังนี้

ยืนยันตัวตน วันที่ 1 มีนาคม -26 มีนาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม  -26 เมษายน วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน -26 พฤษภาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66

ขอบคุณข้อมูลจาก  กระทรวงการคลัง