“กระทรวงแรงงาน” ตั้งเป้าจ้างงาน 1 ล้านอัตราในปีนี้

“กระทรวงแรงงาน” ตั้งเป้าจ้างงาน 1 ล้านอัตราในปีนี้

View icon 52
วันที่ 27 ก.ย. 2566 | 16.44 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“กระทรวงแรงงาน” ตั้งเป้าจ้างงาน 1 ล้านอัตราในปีนี้  “พิพัฒน์” ลั่น “ซื้อขายตำแหน่ง-แต่งตั้งโยกย้าย” ต้องไม่มี กำชับข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ห้ามเรียกรับประโยชน์ “นายจ้าง-ลูกจ้าง” เด็ดขาด

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีงานทำ และรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่  (Up - Skill for More Earn) พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคเอกชน เชื่อมโยงข้อมูลกำลังแรงงาน และความต้องการจ้างงาน เพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืนของตลาดแรงงาน ควบคู่การขยายตลาด สร้างโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น ตลอดจนคุ้มครองแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ยังกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด 

นายพิพัฒน์ ยังกล่าวหลังการมอบนโยบายว่า ในปีนี้กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายให้เกิดการจ้างงาน 1 ล้านอัตรา และวางแผนจัดงาน Job-Up Skill Thailand Expo เพื่อให้คนหางานทุกสาขาอาชีพและนายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงานได้พบกันโดยตรง สร้างโอกาสมีงานทำ และการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในทุกภาคของประเทศไทย