สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

View icon 807
วันที่ 28 พ.ย. 2566 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.46 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเปิดอาคาร "วิทยวัฒน์ทัศนา" หมายถึง "อาคารที่จัดแสดงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แสดงความรู้อันเจริญ" เป็นกลุ่มอาคารที่มีรูปทรงโดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้จัดแสดงสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมสมัยใหม่ และวัฒนธรรมภาคอีสาน ประกอบด้วย อาคารหอประชุม ลักษณะคล้ายกระติบข้าวเหนียว, อาคารท้องฟ้าจำลอง ลักษณะคล้ายหวดนึ่งข้าว, อาคารนิทรรศการหลัก ออกแบบให้คล้ายกับหน้าบันสิมอีสาน หรือประทุนเกวียนของคนอีสาน และอาคารบั้งไฟทาวเวอร์ ออกแบบจากฐานจุดบั้งไฟ

โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการพลังงานไฟฟ้า นิทรรศการถาวรใช้ระบบดิจิทัลช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า, นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้ความรู้เรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์, นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างบรรยากาศให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน ให้ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งยังมีส่วนจัดแสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตก่อนยุคประวัติศาสตร์ โลกล้านปี และห้องแสดงท้องฟ้าจำลอง ให้ความรู้เรื่องดาราศาสตร์

เวลา 12.14 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนิเวศน์ ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำนางสาวจันทร์เพ็ญ เกษมทรัพทย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ และนางนันทพันธ์ แสงทอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบมูลนิธิฯ

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส ให้ช่วยกันทำงาน ไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ หาความรู้เสมอ

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี มีพื้นที่ 22 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา เป็นที่ดินของครอบครัว "เกษมทรัพย์" น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เมื่อปี 2558 เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ในปี 2562 มีพระราชดำริให้มูลนิธิฯดำเนินการพัฒนาโครงการตามแนวทางเกษตรผสมผสาน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และให้รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายและผู้สนใจ ปัจจุบัน ปลูกต้นไม้ไปแล้ว 159 ชนิด รวม 9,500 ต้น รวมทั้งสร้างโรงเรือนปลูกผัก หรือโรงเรือนกรีนเฮาส์ พร้อมอุปกรณ์ระบบปลูกและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อสร้างกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน ร่วมกับการสร้างพื้นที่ป่า ให้ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สุงสุด

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 สำรวจและสุ่มตัวอย่างดินในพื้นที่ฯ พบว่าดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุในดินและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก จึงสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยคอกปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มแร่ธาตุ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำรวจข้อมูลพันธุ์ไม้พื้นถิ่น มี 40 ชนิด และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ทำการวิจัยเก็บข้อมูลสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีไอโอทีบริเวณพื้นที่ป่า เพื่อติดตามผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจากการฟื้นฟูพื้นที่ในลักษณะของการปลูกป่า

เวลา 17.00 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564, รายงานกิจการของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ในรอบปี 2565 เช่น การจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ, โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์, โครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม, รายงานการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ ณ เรือนไทย ทั้ง 2 หลัง ในอุทยานฯ

ข่าวอื่นในหมวด