สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

View icon 325
วันที่ 3 ธ.ค. 2566 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.31 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ในการพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อยกย่อง ส่งเสริม และเชิดชูบุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถาบันที่เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ในการทำนุบำรุง สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน

โอกาสนี้ มีบรรพชิตผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเข้ารับการถวายรางวัลเสาเสมาธรรมจักรฯ จำนวน 80 รูป , คฤหัสถ์เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จำนวน 65 คน พร้อมพระราชทานโล่รางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน จำนวน 34 คน , ผู้ชนะการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 24 คน และนักเรียนที่ชนะการประกวดโอ้เอ้วิหารราย จำนวน 21 คน

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงวัฒนธรรมเริ่มคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัลฯ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ปัจจุบันมีบุคคล และหน่วยงานได้รับการถวาย และพระราชทานรางวัลฯ จำนวน 5,697 รูปและคน ใน 10 ประเภท อาทิ ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา, ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ และประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ซึ่งผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ยังคงเป็นพลังสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง