สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

View icon 51
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 | 20.00 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 14.55 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การรายงานจำนวนสมาชิกและความช่วยเหลือ, การตรวจเยี่ยมสมาชิก และการดำเนินงานของชมรมสายใจไทย, การช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่สมาชิกและการตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงอายุ, โครงการมือเทียมและโครงการรากฟันเทียมเพื่อสมาชิกสายใจไทย, โครงการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านสายใจไทย จังหวัดสุโขทัย, การอนุมัติงบดุล และงบการเงินของมูลนิธิฯ, การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปี 2566

มูลนิธิสายใจไทยฯ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2518 เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ส่วนผู้บาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังดูแลสมาชิกให้มีอาชีพช่วยหลือตนเองได้

ข่าวอื่นในหมวด