สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 280
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.55 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในหัวข้อ "แก้วกัลยา เส้นทางสายสัมพันธ์ไทย-จีน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

นิทรรศการแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก จัดแสดงพระประวัติ ที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา วรรณคดี ปรัชญา จิตวิทยา และภาษาต่างประเทศ, ส่วนที่ 2 จัดแสดงพระกรณียกิจด้านการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน ที่เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการถึง 8 ครั้ง ทรงสนพระทัยศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยในจีน ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมจีนยุคสมัยต่าง ๆ ทั้งยังสนพระทัยศึกษาวิธีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในสถาบันการศึกษา การบริการด้านสังคมสงเคราะห์และสถานพยาบาล เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ เหล่านี้ในประเทศไทย, ส่วนที่ 3 ความร่วมมือไทย-จีน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ด้วยมีพระดำริว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศจำเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญ จึงทรงตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ สอวน. ในปี 2542 เพื่อพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่, ส่วนที่ 4 สายใยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตั้งขึ้นตามพระปณิธาน และมีความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ และการแสดงดนตรีกับสถาบันดนตรีและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ด้านพระนิพนธ์ มีพระนิพนธ์หนังสือสารคดีท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 เรื่อง บันทึกเรื่องราว ทัศนะและความรู้ จากการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงพบและมีพระปฏิสันถารกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลจีน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และจากการเสด็จสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมจีน รวมถึงวิถีชีวิต และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในงานยังจัดแสดงสินค้าโดยผู้ประกอบการจากเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจการค้าไทย-จีน เน้นสินค้าที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

เวลา 10.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฟาน จี๊ ทัญ (Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางฟาน ถิ เหี่ยน อัญ (Mrs. Phan Thi Hien Anh) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 14.06 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงาน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนของครูและผู้เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในประเด็นเกี่ยวกับ "เด็กดี ยุค 4.0" และนำมาจัดนิทรรศการ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 4 ประเภท รวม 57 ราย ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพ, การเขียนเรียงความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และโครงงาน/งานประดิษฐ์ และพระราชทานพระราโชวาทความว่า "การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารนับอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ด้วยเหตุที่สภาพความเป็นอยู่ขาดแคลน ไม่พรั่งพร้อมเหมือนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เจริญ เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ เมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา มีจำนวนมากที่มีศักยภาพสูง สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ถึงระดับสูง และเมื่อจบการศึกษาได้ใช้วิชาความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน แก่ครอบครัว แก่เพื่อนมนุษย์ ตลอดจนเป็นกำลังช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นของตน เป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคม นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ห่างไกล ว่ามีสติปัญญาความสามารถ มีทักษะด้านต่าง ๆ ไม่แพ้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในที่เจริญ เมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมชี้แนะด้วยความเอาใจใส่และความปรารถนาดี"

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทักษะวิชาการของนักเรียนทั้ง 4 ประเภท โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ การวาดภาพ ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, การเขียนเรียงความภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา, การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย, โครงงานคุณธรรม/จริยธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของนักเรียน ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ภาษา เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของเยาวชนผ่านกิจกรรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง