สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

View icon 184
วันที่ 26 ก.พ. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 13.50 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษากับเยาวชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาตามช่วงวัย, โครงการชาน้ำมัน, การจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินโครงการร่วมกับป่าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน, โครงการพัฒนาหลักในพื้นที่ เช่น โครงการร้อยใจรักษ์ และโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนไทย-เมียนมา ซึ่งขยายผลจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการตลาดให้งานหัตถกรรมชาวเขาเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนชาวไทยภูเขา ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้นำองค์ความรู้ขยายการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในและต่างประเทศ รวม 16 แห่ง ครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และปัจจุบัน ขยายขอบเขตการดำเนินงานเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

ข่าวอื่นในหมวด