สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 188
วันที่ 27 ก.พ. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.05 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" 2 คน และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,137 คน เป็นบัณฑิตชาวต่างชาติ 60 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอน 69 หลักสูตร ใน 15 สำนักวิชา ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท และเอก ในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษากว่า 14,400 คน จากทั่วทุกภาคของประเทศ และจาก 47 ประเทศทั่วโลก จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง และมีภาษาที่สองเป็นภาษาจีน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่า ปริญญาบัตรที่แต่ละคนได้รับนี้ เป็นเครื่องรับรองว่าทุกคนเป็นบัณฑิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วโดยสมบูรณ์ แต่แท้ที่จริง คำว่า "บัณฑิต" มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมาก กล่าวคือ นอกจากจะหมายถึงผู้มีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการแล้ว ผู้เป็นบัณฑิตแท้ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริต เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ วางตนดีสมกับเกียรติที่มีอยู่ และเป็นผู้ควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างด้วย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อม ควรค่ากับคำว่า "บัณฑิต" อย่างแท้จริง"  

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ "มหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืน" ประกอบด้วย ด้านอาชีพ มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม ในจังหวัดเชียงราย และภาคเหนือตอนบน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการผลักดันงานวิจัยที่นำทรัพยากรธรรมชาติ มาผลิตสร้างอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน, ด้านการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา ผ่านทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร และทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์, ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย ใช้สำหรับการศึกษาของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทุกระดับ มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขง 

นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดเชียงราย ที่จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีท้องถิ่น เน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง อาทิ กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าปักพื้นเมืองอำเภอพาน, กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล และกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงราย และยังส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มชาวบ้าน สินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงราย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทางความคิด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาภูมิปัญญาไทย มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสนี้ นักศึกษาจากวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมกันขับร้องเพลง "เจ้าฟ้าของคนเดินดิน" ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เวลา 13.37 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดวิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะเยสุอิตแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้น เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา เดิมใช้ชื่อว่า "ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์" ดำเนินการภายใต้ "มูลนิธิเยสุอิตเพื่อการศึกษา" ตั้งแต่ปี 2560 มีนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนเป็นประจำทุกปี ต่อมา ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับเป็น "วิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารนิโคลัส ฮอลล์ ชั้น 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงพันธกิจของวิทยาลัย เน้นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การช่วยเหลือสังคม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เดิมนักศึกษาต้องเรียน 2 หลักสูตรร่วมกัน คือ หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยซานาตา ดาร์มา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเยสุอิตที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ได้รับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร รวม 2 ใบ ตลอดหลักสูตร 4 ปี จะได้รับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับต้น ถึงระดับสูง ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ในปี 2566 วิทยาลัยแสงธรรม วิทยาเขตเซเวียร์ เปิดการศึกษารุ่นแรก มีผู้เรียน 30 คน ซึ่งมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และยังมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง