สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอกสุพจน์ ครุฑพันธุ์

View icon 725
วันที่ 3 มี.ค. 2567 | 19.53 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.28 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอกสุพจน์ ครุฑพันธุ์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สิริอายุได้ 87 ปี

พลอากาศเอกสุพจน์ ครุฑพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2479 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของขุนสารกิจทะเบียนการ และนางเจียน ครุฑพันธุ์ ด้านการศึกษา จบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง แล้วเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าอากาศ, นักเรียนเตรียมนายร้อย จปร. และเป็นนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 10 จากนั้น ปี 2507 เข้ารับราชการ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ด้วยยศเรืออากาศตรี แล้วย้ายมาประจำการ ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในปี 2512 โดยได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมา ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ รองสมุหราชองครักษ์, ตุลาการทหารสูงสุด, นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ และเป็นนายทหารพิเศษประจำกองทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายก่อนพ้นจากการรับราชการคือ ยศพลอากาศเอก ตำแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์

ในชีวิตการรับราชการ หลังจากที่ย้ายมาสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย พลอากาศเอกสุพจน์ ได้ติดตามถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ จนเกษียณอายุราชการ หน้าที่หลัก คือ การถวายอารักขา และดูแลความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนิน และในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ โดยเป็นผู้ที่ทุ่มเทตั้งใจทำงาน อดทน เคร่งครัด จนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเรื่อยมา ทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงการมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงาน และที่สำคัญเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางสุนี ครุฑพันธุ์ มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน

ข่าวอื่นในหมวด