Green Report : ผักตบชวา วาระแห่งชาติ ปัญหาที่แก้ไขยั่งยืนไม่ได้

View icon 95
วันที่ 16 เม.ย. 2567 | 13.04 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ตามปัญหาผักตบชวาที่ช่วงนี้แน่นแม่น้ำ โดยเฉพาะ แม่น้ำท่าจีน ที่บางช่วงเรือแล่นไม่ได้ ย้อนหลังข้อมูลไปเคยมีการประกาศผักตบชวาเป็นวาระแห่งชาติปลายปี 2559 แต่ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้

งบประมาณหลายร้อยล้านบาทถูกนำไปใช้กำจัดผักตบชวาของหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน และ กรมเจ้าท่า ที่ต้องกำจัดผักตบชวา 8 ล้านตันต่อปี

แม่น้ำท่าจีน ถูกจับตาทุกปี เพราะด้วยระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางสัญจรหรือใช้ประโยชน์ทางน้ำ เมื่อถึงฤดูจะมีการร้องเรียนปัญหาผักตบชวา

ลงพื้นที่แม่น้ำท่าจีน พบกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งเรือ เครื่องจักร จัดเก็บผักตบชวาตามโซน ตั้งแต่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ช่วงจังหวัดนครปฐม และ อำเภอสามพราน รวมถึงตั้งสถานีดักผักตบชวาด้วย ล่าสุด กำจัดไปแล้วกว่า 200,000 ตัน

เป้าหมายจะลดงบประมาณและแรงงาน อยู่ระหว่างการวิจัยนำไปทำเป็นปุ๋ย และพัฒนาสารชีวภัณฑ์

ผู้แทนชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน ชี้จุดที่มีปัญหาที่สุดช่วงกระเพาะหมู โซนสามพราน นครชัยศรี และ กระทุ่มแบน ที่ผักตบชวาจากคูคลองช่วงแล้งไหลมารวมกัน แม้จัดเก็บเริ่มดีขึ้น แต่ต้องแก้ที่ต้นทางด้วย

นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยผักตบชวา ระบุว่า สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว 20 วัน โต 1 เท่าตัว แตกตัวจาก 1 ไป 2 จาก 2 ไป 4 และการขยายพันธุ์โดยเมล็ดที่อยู่ในดินได้ 15-20 ปี ทำให้ต้องใช้งบประมาณและแรงงานกำจัด นักวิชาการเสนองานวิจัยสารชีวภัณฑ์มาฉีดทำลายใบผักตบชวาเสริมกำจัดที่ต้นน้ำคลองซอย

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง