คดียุบพรรค ก.ก.ยื่นขอขยายเวลาครั้งสุดท้าย ศาล รธน. ให้เวลา 15 วัน

คดียุบพรรค ก.ก.ยื่นขอขยายเวลาครั้งสุดท้าย ศาล รธน. ให้เวลา 15 วัน

View icon 46
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 12.32 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ก้าวไกลขอขยายเวลาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดียุบพรรค ครั้งสุดท้ายหลังยื่นครบ 3 ครั้ง ศาล รธน.อนุญาตให้ตามคำขอ 15 วัน ซึ่งครบกำหนดยื่นคำชี้แจง 2 มิ.ย.นี้ 

วันนี้ (15 พ.ค.67) ศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยถึงการพิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกลว่า คดีนี้พรรรคก้าวไกล ผู้ถูกร้อง ยื่นคำร้อง  ลงวันที่  23 เมษายน 2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ออกไปอีก 30 วัน  นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรก และศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก  15 วัน  นับถัดจากวันครบกำหนดขยาย ระยะเวลาครั้งแรก

ต่อมา ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง  ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาครั้งที่ 3 เป็นครั้งสุดท้าย ออกไปอีก 15 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามขอ ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อ ศาลรัฐธรรมนูญในวันที่  2 มิถุนายน 2567

สำหรับกรณีดังกล่าว คณะกรรมการ กกต. โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้อง กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค ตาม พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง  (1)  และ (2)  ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญที่  3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง  เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง