นายกฯ สั่งผลักดัน 'น่าน' ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เร่งขยายถนนและสนามบิน

นายกฯ สั่งผลักดัน 'น่าน' ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เร่งขยายถนนและสนามบิน

View icon 67
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 17.53 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (11 มิ.ย. 67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มุ่งขับเคลื่อนให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยกระดับสนามบินน่าน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดน่านสู่ระดับสากล สร้างโอกาสเเละรายได้ให้จังหวัดท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมติเห็นชอบหลักการในโครงการ "น่านเมืองเก่ามีชีวิต สร้างสรรค์ เมืองแห่งวัฒนธรรมสู่มรดกโลก" ซึ่งมีทั้งหมด 2 โครงการย่อย ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน (สวจ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะดำเนินการในปี 2567 นี้ ได้แก่

1. โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดน่านสู่มรดกโลก

2. โครงการศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่มรดกโลก รวมถึงเตรียมเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ด้วยศักยภาพที่จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ร่ำรวยทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และมีพื้นที่ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเคยมีการสำรวจ ขุดค้น และค้นพบข้าวของเครื่องใช้ เช่น เครื่องมือหิน เตาเผาโบราณ บ่อเกลือสมัยโบราณ โครงกระดูกของมนุษย์ยุคโบราณ รวมถึงมีวัดสำคัญต่าง ๆ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในข้อสั่งการการประชุม ครม. ครั้งล่าสุด (11 มิถุนายน 2567) เน้นย้ำถึงแนวทางการเร่งรัดผลักดันให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการมรดกโลกของไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เร่งผลักดันให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่ง ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพสนามบินน่าน (ท่าอากาศยานน่านนคร) ให้บินได้ในเวลากลางคืน

โดยจะขับเคลื่อนให้เป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองหลวงพระบาง ของ สปป.ลาว เพื่อให้เกิดการเดินทางที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ทั้งหลวงพระบาง และน่าน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่อง 5 Countries 1 Destination ที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงของการเดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งไทย และเชื่อมโยงไป สปป.ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา ด้วย