องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

View icon 107
วันที่ 15 มิ.ย. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแบบทวิศึกษา ใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ และเกษตรกรรม ปัจจุบันมีนักเรียน 78 คน ในจำนวนนี้ เป็นชาติพันธุ์มานิ 6 คน, มีครู และบุคลากร 106 คน ในปีการศึกษา 2566 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน มีนักเรียนสอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ พร้อมจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น จัดทำวิชาท้องถิ่นสตูล และวิชาอุทยานธรณีสตูล ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่น

สำหรับปีการศึกษา 2567 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดสรรอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ เช่น เครื่องตัดสติกเกอร์, เครื่องฉลุไม้, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และจักรปักคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียน

ในการนี้ เชิญสิ่งของพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่นักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย

ข่าวอื่นในหมวด