กองทัพภาคที่ 4  สร้างภาคีเครือข่ายประชาชน แก้ปัญหาประเทศ

กองทัพภาคที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายประชาชน แก้ปัญหาประเทศ

View icon 205
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | 19.07 น.
ข่าวในประเทศ
แชร์
แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 18 โดยมีข้าราชการ นักธุรกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการพัฒนา และเป็นภาคีเครือข่ายร่วมแก้ไขปัญหาประเทศ

พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4  รุ่นที่ 18 (พสบ.ทภ.4 รุ่นที่ 18 ) ที่ห้องราชาวดี โรงเเรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนข้าราชการ นักธุรกิจ และภาคเอกชนจาก 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมโครงการนี้รวม 50 คน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ยังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ เพื่อมอบประสบการณ์การทำงาน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อสนับสนุน แก้ไขปัญหาทั้งในด้านความมั่นคง และภัยแทรกซ้อน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมพลังเครือข่ายภาคประชาชนในระดับผู้บริหารเป็นแกนนำสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่ 4 และกองทัพบก รวมถึงสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพภาคที่ 4 และกองทัพบก และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง