จังหวัดสระแก้วมอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ "สุขภาพดี มีภูมิปัญญา"

จังหวัดสระแก้วมอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ "สุขภาพดี มีภูมิปัญญา"

View icon 186
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | 15.48 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบใบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทกับผู้สำเร็จหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565 จำนวน 77 คน ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  
  
มอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีภูมิปัญญา

ปัจจุบัน เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี และภาคทำภูมิปัญญาศึกษา 6 เดือน โดยมหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น

มอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีภูมิปัญญา

โดยการเรียนการสอนสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือ ให้ความรู้ และดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า “สุขภาพดี มีภูมิปัญญา พร้อมจิตอาสาพัฒนาสังคม”
สำหรับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5- 7 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตร คือ มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทำแบบทดสอบรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทำภูมิปัญญาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

มอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีภูมิปัญญา

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จึงได้จัดพิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5 - 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน และสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนญาติพี่น้องและผู้ร่วมงาน

มอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ สุขภาพดี มีภูมิปัญญา
    
นายปริญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาทั้ง 77 คน ได้รับใบปริญญาชีวิตถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในตัวเอง และมีคุณค่าต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การศึกษาหลักสูตรการดูแลสุขภาพนี้ เป็นการวางรากฐานที่ดี เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถนำไปช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ มีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป