มติวุฒิสภา 193 เสียง เห็นชอบ ‘อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์’ นั่งอัยการสูงสุด คนที่ 18

มติวุฒิสภา 193 เสียง เห็นชอบ ‘อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์’ นั่งอัยการสูงสุด คนที่ 18

View icon 147
วันที่ 5 ก.ย. 2566 | 13.11 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
มติวุฒิสภา 193 เสียง เห็นชอบ ‘อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์’ นั่งอัยการสูงสุด คนที่ 18 

วันนี้ (5 ก.ย.66) ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 14 มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 โดยมีการเสนอชื่อนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 201 คน ผลการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ 193 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 เสียง และไม่ออกเสียง 7 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป 

สำหรับ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่ 18 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง ดังนี้
พ.ศ. 2554  หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง (ยธส.3) สำนักงานกิจการยุติธรรม
พ.ศ. 2562  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 (บ.ย.ส.24) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2564  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 11 (นบยส.11) สำนักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ. 2565  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย "นธป." รุ่นที่ 10 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับประวัติการทำงานของนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์
- เริ่มรับราชการปี 2528 สำนักงานคดีอาญา สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (จังหวัดอำนาจเจริญ) สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
- ปี 2561 รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
- ปี 2563 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
- ปี 2564 อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ
- ปัจจุบันอธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด