เปิดพื้นที่ค่ายทหารตากข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย

เปิดพื้นที่ค่ายทหารตากข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย

View icon 34
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 | 16.06 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดประกอบกับปัจจุบันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร ทำให้พื้นที่การเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้มีความชื้นและไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการตากข้าวเปลือก

ล่าสุด (1 ธ.ค. 66) พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนทั้งการร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว, การเปิดพื้นที่ในค่ายทหารให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาตากให้แห้งเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของข้าวเปลือกก่อนนำไปจำหน่ายยังโรงสี และช่วยลดผลกระทบจากการที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปตากบนท้องถนนซึ่งนอกจากจะกีดขวางการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการสูญหายของข้าวเปลือก ตลอดจนหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ยังได้ช่วยรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วยอีกด้วย

โดยที่ผ่านมา มีหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ได้แก่ จ.สระแก้ว กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านหนองโกวิทย์ลงแขกเกี่ยวข้าวและนำผลผลิตไปสร้างเป็นธนาคารข้าว, จ.สุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 25 นำรถเกี่ยวข้าว รถลากจูงเทเลอร์ รถฟาร์มแทรกเตอร์

ช่วยเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 สนับสนุนพื้นที่หน่วยบริเวณโครงการทหารพันธุ์ดีตากข้าวให้กับเกษตรกร, จ.เลย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ช่วยเกษตรกรเก็บเกี่ยวและสีข้าวพร้อมกับขนย้าย, จ.พะเยา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 สนับสนุนลานสนามบินของหน่วยให้กับเกษตรกร เป็นต้น