ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ตัวแทน เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ป่วย กับให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งรับฟังการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และมูลนิธิฯ สาขาปัว โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบนโยบาย และแนวคิดการดำเนินงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจาก 5 โรงพยาบาลชุมชนทางตอนเหนือของจังหวัด รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ มีบริการเชิงรุกโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงพื้นที่ดูแลครอบคลุมทุกตำบลในอำเภอปัว เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ มีโครงการต่าง ๆ รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

จากนั้น ไปเปิดที่ทำการศูนย์รวมใจ (สายใยศิลาแลง -วรนคร) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว และเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ กับให้กำลังใจในการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมมอบถุงพระราชทาน แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชนตำบลศิลาแลง 20 คน และเดินทางไปมอบบ้านแก่ นายอินทวน จันพฤกษ์ ณ บ้านตีนตก หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาแลง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้เปราะบางในชุมชน 5 คน

ข่าวอื่นในหมวด