คอลัมน์หมายเลข 7 : อบจ.นครปฐม ทำแผนซื้อเสาไฟนวัตกรรม งบฯ กว่า 293 ล้านบาท

View icon 176
วันที่ 17 พ.ย. 2566 | 20.09 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของ อบจ.นครปฐม พบข้อมูลการทำแผนจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 4,000 ต้น วงเงินงบประมาณกว่า 293 ล้านบาท ติดตามรายละเอียดกับ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข

นี่เป็นเอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เพื่อทำโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1,400 ชุด

โดยมีกองช่าง ของ อบจ.นครปฐม เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 98 ล้านบาท และมีแหล่งที่มาราคากลางบัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงบประมาณ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบจ.นครปฐม

เมื่อตรวจดูข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าโครงการดังกล่าวนี้ ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567 (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริการสาธารณะ ในราคาชุดละ 70,000 บาท แต่ไม่ได้เขียนกำกับถึงพื้นที่ที่จะได้รับการติดตั้ง

นอกจากโคมไฟและเสาไฟ 1,400 ชุด ที่ปรากฏ คอลัมน์หมายเลข 7 ยังพบว่า ทาง อบจ.นครปฐม ได้เขียนแผนจัดซื้อโคมไฟและเสาไฟแบบเดียวกันไว้อีกจำนวน 1,394 ชุด วงเงินงบประมาณ 97,580,000 บาท

เท่ากับว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 ฉบับเพิ่มเติมที่เขียนขึ้นมาใหม่ จะต้องใช้งบประมาณกว่า 195 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อโคมไฟและเสาไฟซึ่งขึ้นบัญชีนวัตกรรมแบบเดียวกัน

นำมาซึ่งคำถามว่าการทุ่มงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดนี้ ได้ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือผ่านการประชาคมท้องถิ่นแล้วหรือไม่

และการนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เขียนฉบับเพิ่มเติม ได้พิจารณาถึงความจำเป็น คุ้มค่า และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือไม่

โดย คอลัมน์หมายเลข 7 ได้พยายามติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำโครงการ แต่เบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อ นายก อบจ.นครปฐม ได้

ระหว่างการตรวจสอบ คอลัมน์หมายเลข 7 ยังพบว่าก่อนหน้านี้ อบจ.นครปฐม ได้เขียนแผนจัดซื้อโคมไฟและเสาไฟที่มีสเปกแบบเดียวกันและราคาเท่ากันไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 อีกจำนวน 1,401 ชุด วงเงิน 98,070,000 บาท เช่นกัน

จากข้อมูลที่ปรากฏเวลานี้ จึงสรุปได้ว่า แผนการดำเนินงานประจำปี 2567 ของ อบจ.นครปฐม ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งฉบับเดิม และฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 อบจ.นครปฐม จะใช้งบประมาณ 293,650,000 บาท เพื่อสร้างแสงสว่างให้กับประชาชนในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง