นิด้า ชี้แจงกรณีการใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

View icon 98
วันที่ 28 พ.ย. 2566 | 12.52 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - หลัง 7 สีช่วยชาวบ้าน นำเสนอปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างเป็นศูนย์การศึกษาสีคิ้ว ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า แต่ชาวบ้านร้องเรียนว่าพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน ปรากฏว่าทาง นิด้า ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้ว

โดย นิด้า ชี้แจงว่า กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้นิด้าใช้ที่ดิน บ้านคลองตะแบก หมู่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว เพื่อสร้างเป็นศูนย์การศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งมีการขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง และใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด กระทั่งปี 2563 ผู้บริหารมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาจึงย้ายไปสอนที่โรงเรียนสุรนารี 2 ประกอบกับเกิดโควิด-19 ระบาด จึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามจนถึงปี 2565 ซึ่ง นิด้า มีการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร และดูแลรักษาพื้นที่มาตลอด

นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม เช่น โครงการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มรายได้ โครงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น