ศรีสุวรรณ โดนอีก อธิบดีปกครอง สั่งยุบสมาคมฯ

View icon 48
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 | 16.35 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - อธิบดีกรมการปกครอง สั่งยุบสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของ ศรีสุวรรณ จรรยา พบแอบอ้างผู้อื่น มาจดจัดตั้ง

ศรีสุวรรณ โดนอีก อธิบดีปกครอง สั่งยุบสมาคมฯ
นายณพลเดช มณีลังกา อดีตเลขานุการกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของ นายศรีสุวรรณ จรรยา

เนื้อหาระบุว่า มีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ตามที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2552 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 15 ชอยปทุมคงคา ถนนทรงสวัสดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นั้น

จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท้องที่สำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น พร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิก จำนวน 11 คน

และข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่า บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 3 คน ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แต่อย่างใด และผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน 2 รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่า ไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551

การที่นำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 81 กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ประกอบมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

แต่หากจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ง ผ่านนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง.

เปิดใจ ศรีสุวรรณ หลังสมาคมฯ ถูกยุบ
ขณะที่ นายศรีสุวรรณ เปิดใจกับทีมข่าวว่า ไม่ได้ตื่นตระหนกกับคำสั่งยุบสมาคมที่ออกมา โดยหลังจากนี้จะยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน แต่ถึงแม้จะมี หรือไม่มีสมาคมฯ ก็จะเดินหน้ายื่นร้องเรียนตามเดิม ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง

ส่วนตัวมองว่า แม้จะมีคนเกลียดตนเอง แต่ก็มีคนรักตนเองเหมือนกัน ทุกอย่างมี 2 มุมเสมอ ฉะนั้นตนเองไม่ได้สนใจกับเสียงด่าที่เกิดขึ้น