สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

View icon 220
วันที่ 28 พ.ค. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 15.01 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ดังนี้

พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประจำปี 2565
- นางธีรพร สถิรอังกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านกำลังคนทางการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

- รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

- นางประหยัด พึ่งทิม ข้าราชการเกษียณ กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

- นางพันนิภา นวลอนันต์ อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในชุมชน

พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประจำปี 2566
- นางศิริมา ลีละวงศ์ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สอง สภาการพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

- นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

- นางเพ็ญพิศ นุกูลสวัสดิ์ อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในชุมชน

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง