ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

สมโภชน์ โตรักษา

ชื่อเล่น : ข้าวโพด

วันเกิด : 1 พฤษภาคม

การศึกษา :

 • มัธยมศึกษา จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • อนุปริญญาตรี ราชภัฎพระนคร
 • ปริญญาตรี ราชภัฎสวนดุสิต นิเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงในระบอบประชาธิปไตย หรือ ปปร.9 จากสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2 (พตส.2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 ( บยส. 17)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 5 (นยปส.5)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการค้าและการลงทุน รุ่นที่ 9 TEPCoT รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการการค้า
 • ได้รับทุน IVLP จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ให้ไปศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชนและสิทธิมนุษยชน ใน 5 เมืองหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อบรมได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการต่อต้านและป้องกันการทุจริตสากล ที่สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสากล หรือ IACA ประเทศออสเตรีย
 • อบรมได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ประนีประนอม รุ่นที่ 1

ประวัติการทำงาน :

 • ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • ผู้ดำเนินรายการคอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง
 • ผู้ดำเนินรายการคอข่าว