ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

จีรนันท์ เขตพงศ์

ชื่อเล่น : จอย

วันเกิด : 2 พฤศจิกายน

การศึกษา :

 • อนุบาลและประถมศึกษา : โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประวัติการทำงาน :

 • นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร
 • นักจัดรายการวิทยุ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุรากษฎร์ธานี – ตรัง – ภูเก็ต
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท คิวบ์ อินโฟร์ จำกัด
 • เลขานุการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ประกาศข่าววิทยุ บริษัท ลักซ์ 666 จำกัด
 • ผู้ประกาศข่าวระดับ 4 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รายการเช้าข่าว 7 สี , ช่วง “จอย จราจร” , รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน , อ่านข่าวพระราชสำนัก , ลงพื้นที่ตามงานที่รับมอบหมาย